Sverigedemokraterna - Sverigedemokraterna Ulricehamn

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Ulricehamn

Varmt välkomna till vår förening.
Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Vi är en mycket starkt växande kommunförening med många medlemmar som vill driva partiet framåt och vill jobba aktivt för att vi ska nå våra mål. 2012 så fick vi en stark och stabil styrelse som har satt upp höga men inte omöjliga mål att nå i framtiden. Vi arbetar aktivt med att hitta nya lämpliga kandidater för våra politiska uppdrag.

Sverigedemokraterna är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar en hög grad av trygghet och samhörighet i det svenska samhället. Partiet har funnits sedan 1988 men fick sitt stora genombrott i valet 2010 då partiet med 5,7 % av rösterna tog sig in i riksdagen med 20 mandat. Partiet har sedan 90-talet varit representerade på kommunal nivå och är även representerade i Svenska Kyrkans högst beslutande organ.

Bli du också medlem >>Kilcka här<< eller SMS:a ditt person nummer till 073 012 16 99. Eller genom att Swisha 200 kr för årligt medlemskap eller 1 500 kr för ständigt medlemskap. Swisha till 123 677 53 08 i meddelandefältet anger du ditt personnummer 10 eller 12 siffror.

Vill du stödja oss ekonomisk kan du antingen bli månadsgivare eller betala in en engångs summa, beloppet väljer du själv. Sätt in pengarna på bankgiro 147-7652. Vi garanterar att du förblir anonym

Niclas Sunding

Ordförande

Tel: 0793-47 91 39

Skicka e-post till oss

 • Varför utesluta?

  Av Philip Silfverklinga den 21 september, 2013
  0

  I veckan framkom att ett antal personer uteslöts när partistyrelsen hade möte i måndags. På olika håll har personer gett sig själva företräde att tolka vad som legat till grund för dessa beslut och hur det påverkar partiets sammanhållning, arbete och förtroende. SD-Kuriren fångade medlemsutskottets ordförande, Johnny Skalin, för att fråga om processen kring uteslutningsärenden.

  Varför utesluts så många?

  – Partistyrelsens viktigaste uppgift är att föra partiet närmare ett förverkligande av det övergripande målet om ett samhälle präglat av Sverigedemokratiska värderingar. En del i detta arbete är att utesluta vissa personer som uppenbart inte delar partiets grundläggande värderingar och personer som i övrigt, genom sitt uppförande och agerande skadar partiets anseende i allmänhetens ögon eller som på olika sätt försvårar och saboterar partiets verksamhet.

  – Det bästa vore så klart att helt slippa uteslutningar, men jag håller inte med om att partistyrelsen utesluter många. Sett till medlemsantalet är det snarare tvärtom. Varje ärende utreds noga, dialog söks med den aktuella medlemmen och alla sidor ges tillfälle att yttra sig. Argument som uppenbart bottnar i personliga konflikter läggs åt sidan. Har ett personärende väckts med anledning av partiskadlig verksamhet eller tveksamt beteende ges i första hand varningar och en andra chans. Att det ändå kan verka som om många utesluts beror till viss del på att partistyrelsen numera sammanträder med längre intervall mellan varje möte, vilket samlar ärenden till färre beslutstillfällen. Dessutom har ett flertal ärenden sedan den uttalade nolltoleransen utretts under lång tid för att säkerställa väl avvägda beslut.

  Vad blir man utesluten för? Agerande i sociala medier?

   Det primära fokuset ligger klart och tydligt på ideologiska avvikare, alltså medlemmar som inte delar partiets grundläggande principer genom att t ex ha en uppenbart skev människosyn. Men även den som uppenbart och ingående motarbetar partiets strävan att föra en väl avvägd och ansvarsfull invandringspolitik kommer att granskas. Utöver det utreder vi medlemmar som visar ett påtagligt bristande omdöme och/eller som uppenbart bedriver en partiskadlig verksamhet. Det kan handla om att bryta mot stadgar, sprida intern information till media eller bete sig på ett sådant sätt att förtroendet för partiet kraftigt försvagas. Överlag bör företrädare givetvis följa de etiska riktlinjerna och kommunikationsplanen samt tänka på vad de säger och skriver, inte minst i sociala medier. Men man bör inte oroa sig för att bli utesluten efter att vid ett enskilt tillfälle ha sagt eller gjort något ogenomtänkt av mindre allvarlig art. Det är tillåtet att begå misstag. Det är däremot inte acceptabelt att stå fast vid värderingar och beteenden som inte stämmer överens med partiets ideal.

  Ska nya personer hamna i riskzonen varje gång en ny politik eller nya principprogram antas på landsdagarna?

  – Nej, det finns absolut ingen som helst grund för en sådan oro. Ingen utesluts för att ha gått emot enskilda formuleringar eller sakpolitiska ställningstaganden, utan det handlar som sagt om personer som inte ställer sig bakom partiets värdegrund. Det kan vara värt att fundera över om den version av uteslutningarna som ges i media eller andra kanaler alla gånger gett en korrekt bild av vad som verkligen ligger till grund för besluten. All information i ärendena syns inte utåt.

  Exempel på den partiskadliga verksamheten är en lokal ordförande som under längre tid spelat in samtal och möten samt kontinuerligt skickat partiintern information till utomstående, inklusive media. En annan har rakt av brutit mot partiets stadgar genom att samtidigt företräda andra partier. Ytterligare en annan har gjort egna tolkningar av partiets stadgar och gett sig rätten att utesluta medlemmar lokalt. Bland dessa ärenden har också figurerat ekonomiska oegentligheter, oförmåga att samarbeta med nyckelpersoner för att fullfölja sitt uppdrag samt oförståelse inför problematiken med detta, olika former av lagbrott och försök till hot eller utpressning mot partiet för att få pengar eller driva egna politiska linjer inte bara som enskild person utan dessutom på lokala partihemsidor. Dessa senare fenomen har inte alltid varit av sådan grad att de ensamma utgjort grund för uteslutning men i kombination med varandra har de resulterat i att de aktuella företrädarnas agerande inte kunnat klassas som annat än partiskadligt, inte minst då inga spår av bättring kunnat identifierats efter samtal och varningar.

  Läs hela artikeln genom att klicka här  >>HÄR<<

  Källor:
  SD Kuriren

 • SD motsätter sig höjd brytpunkt för statlig skatt

  Av Philip Silfverklinga den 21 september, 2013
  0

  Sverigedemokraterna välkomnar ett femte jobbskatteavdrag som i första hand riktar sig till låg och medelinkomsttagare. Samtidigt är partiet starkt kritiskt till att regeringen vill lägga tre miljarder på en riktad skattesänkning till höginkomsttagare. Partiets ekonomiskpolitiske talesperson Sven-Olof Sällström kommenterar:

  – Att genomföra en ofinansierad riktad skattesänkning till höginkomsttagare utan jobbskapande effekt är inte ansvarsfullt. Vi förordar istället satsningar på lärlingsjobb, sänkta sociala avgifter för mindre företag och sänkta skatter för pensionärer.

  – Vi föreslog redan för några veckor sedan ett utskottsinitiativ i finansutskottet för att stoppa höjningen av brytpunkt för statlig skatt. Vårt förslag röstades då ned av de sju andra partierna. Är de rödgröna beredda att släppa prestigen står vi givetvis fast vid utgångspunkten att försöka stoppa detta förslag – oavsett vem som lägger fram förslaget.

  – Vi har alltid varit tydliga med att Sverigedemokraterna står bakom det finanspolitiska ramverket och överskottsmålet. Vår bedömning är att regeringen inte kommer att uppnå överskottsmålet med denna budget varför vi i partiets budgetmotion kommer att föreslå ett högre finansiellt sparande jämfört med regeringen, mer i linje med Konjunkturinstitutets bedömning.

  – Vi noterar även att regeringen fortsätter med en expansiv poltik på invandringsområdet. Samtidigt som utanförskapet växer har regeringen på två år lyckats med konststycket att närmare fördubbla anslagen till integrationsområdet – från omkring 6 miljarder till 12 miljarder under 2014. 12 miljarder är ungefär samma summa som UNHCR idag saknar för att kunna tillgodose de syriska flyktingarnas behov.

   

  EVA 20130411

 • Glädjande resultat

  Av Philip Silfverklinga den 21 september, 2013
  0

  Siffrorna från kyrkovalet visar att partiet mer än dubblat sig sedan förra valet. Vi tog hela 15 mandat i kyrkomötet och är därmed den femte största nomineringsgruppen (som partierna heter inom kyrkan) i Svenska kyrkans högsta beslutade församling.

  På stiftsnivå gick det också framåt. Och det rejält. I Skara stift stift ökade vi från ett mandat till tre och fick 4,62 procent av rösterna. I Västerås stift gick vi från noll mandat till fyra. I övriga stift, där vi ställde upp, dubblade vi i stort sett rösterna. Likaså blev det ett succéval på lokal nivå, där vi ställde upp. Jag har inte hunnit kolla alla val än, men ser att vi i t ex Burlövs församling fått 20,9 % av rösterna och i Malmö pastorat fått 14,1 procent. Det är säkert likadant på fler håll i landet!

  Vi vill också passa på att gratulera Mattias Eriksson, från Gävle, som genom
  att samla in flest budröster i valet vann en middag med Jimmie Åkesson.

  Det är inte bara i valen vi fortsätter växa. Vi fortsätter även att växa medlemsmässigt. För första gången i partiets historia har vi nu nått den magiska gränsen på 10.000 medlemmar.

  Som ni alla säkert känner till har SD ställt sig bakom ett femte jobbskatteavdrag. Ett sådant avdrag kommer att gynna låg- och medelinkomsttagare och bedöms av flera instanser vara den reform som ger störst effekt för att stimulera sysselsättningen. I debatten framställs det som om ett femte jobbskatteavdrag står i motsats till satsningar i välfärden. Och det stämmer när det gäller regeringens politik. Regeringen lånar nämligen till skattesänkningar och det går givetvis ut över nödvändiga välfärdssatsningar. Men till skillnad från regeringen kan vi finansiera ett femte jobbskatteavdrag och dessutom göra betydande välfärdssatsningar.

  Vi kan nämligen göra besparingar på områden (läs invandrings- och integrationsområden) som övriga sju riksdagspartier anser är tabubelagda och heliga områden. Vi kan fortsätta sänka skatten för vanligt folk och ändå satsa pengar på en fungerande välfärd.

  EVA 20130411

 • Nu är det kyrkoval!

  Av Philip Silfverklinga den 6 september, 2013
  0
  0

  Sverigedemokraterna